top of page

Disclaimer en algemene voorwaarden

Artikel 1
De cursist verklaart dat hij/zij op het ogenblik van de start van de opleiding de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

De cursist verklaart in gezonde fysieke en emotionele toestand te verkeren.

De cursist verklaart het materiaal niet zonder schriftelijke toestemming van de lesgevers te gebruiken voor eigen opleidingen of door te geven aan derden. Bij schending wordt de toegang tot de lessen gestopt en juridische stappen overwogen.

De door de organisator georganiseerde opleiding is geen medisch advies en vervangt dit evenmin. De gegeven opleidingen hebben een aanvullende en ondersteunende functie en vervangen geenszins een medische, psychologische en/of psychiatrische behandeling.

De cursist verklaart geen behandeling ondergaan te hebben wegens een psychologische of psychiatrische problematiek. In het tegenovergestelde geval zal de cursist dit vooraf melden aan de organisator.

Artikel 2
De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade (materieel – moreel) die voorvallen tijdens het verstrekken van de diensten of op het domein waarop de diensten worden verstrekt. De cursist verklaart de organisator en de lesgevers te ontheffen van elke aansprakelijkheid / vordering tot schadevergoeding (behoudens opzet of bedrog).

Artikel 3
Door de inschrijving vanwege de cursist verklaart deze onderhavig document te kennen, te aanvaarden en hiermee akkoord te gaan. Door de cursist gemaakte voorbehouden of afwijkingen hiervan zullen enkel gelden indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door de organisator.

Door de inschrijving en de aanvaarding hiervan ontstaat tussen partijen een bindende overeenkomst, ongeacht de drager van de inschrijving en aanvaarding. Door de inschrijving, na aanvaarding, verbindt de cursist zich tot betaling van het inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld wordt, behoudens andersluidende afspraken, volledig betaald op de vervaldag, ten laatste voor de aanvang van de vorming.

In geval van annulering van de opleiding door de cursist zal een vergoeding van 20% van het totale inschrijvingsgeld verschuldigd zijn (behoudens andersluidende afspraak).

De organisator behoudt zich het recht voor om de opleiding te annuleren in het geval onvoldoende deelnemers werden bereikt of om deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld niet betaald hoeft te worden, of pro rata aan de cursist zal worden terugbetaald.

De organisator behoudt zich het recht voor naar eigen inschatting deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld niet betaald hoeft te worden, of pro rata aan de cursist zal worden terugbetaald.

De organisator behoudt zich het recht voor om een vastgelegde data te verplaatsen in geval deze wegens omstandigheden niet meer kan doorgaan. De organisator zal dit tijdig melden en is hiervoor geen vergoeding verschuldigd. De organisator zal, binnen de mogelijkheden, een nieuwe datum voorzien.

Artikel 4
In het geval de cursist in gebreke blijft om het verschuldigde inschrijvingsgeld te betalen uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidsinterest aan  de wettelijke intrestvoet op de hoofdsom (vanaf de vervaldag) en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 Euro verschuldigd zijn.

Artikel 5
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, gebaseerd op de wettelijke woonplaats van de organisator, bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Artikel 6
In het geval de cursist de groep verstoort of het leerproces van anderen teveel afremt, kan de organisator ten allen tijde het initiatief nemen deze cursist uit de opleiding te verwijderen in het belang van de kwaliteit van het leerproces en/of de veiligheid van de groep. De niet opgenomen lesgelden worden dan integraal teruggestort, de toegang tot de leergroep stopt.

Artikel 7

We behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud van onze algemene voorwaarden en disclaimer te wijzigen.

Artikel 8

Deze website, www.doublecircle.eu, bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen.

www.doublecircle.eu heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. www.doublecircle.eu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van deze hyperlinks.

Artikel 9

De informatie die wordt uitgewisseld tussen de cursist en de organisator blijft strikt vertrouwelijk.

De persoonsgegevens zullen door de organisator worden behandeld conform de privacy policy hieronder vermeld.

bottom of page