top of page

Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing bij elke verwerking van persoonsgegevens die onder de toepassing valt van de Belgische Wetgeving terzake.

Door het bezoeken van de website www.doublecircle.eu wordt de bezoeker geacht deze Privacy Policy te hebben gelezen, deze te begrijpen en hiermee te hebben ingestemd. Tevens wordt de bezoeker geacht hiermede toestemming te geven tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van diens persoongegevens zoals aangegeven in deze Privacy Policy.

Elke inschrijving voor een cursus of workshop houdt bovendien een schriftelijke instemming in met deze Privacy Policy en met de verwerking van de persoonsgegevens van de cursist.

De eventuele ongeldigheid van een bepaling in deze Privacy Policy, wegens strijdigheid met dwingende wetgeving, beïnvloedt enkel de betreffende bepaling zodat alle overige bepalingen hun geldigheid behouden.

De persoonsgegevens die via de website www.doublecircle.eu, per mail, brief, fax of in persoon worden verzameld zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn Walter Chaltin en Anne Marie Fournier, beiden met adres te 3401 Waasmont, Deleydtstraat 12.

De ingezamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor het verstrekken van informatie, voor het mededelen van een nieuwsbrief en het maken van reclame naar de persoon wiens persoonsgegevens verwerkt worden.

Iedere persoon wiens persoonsgegevens werden verzameld, heeft het recht om deze gegevens in te kijken, deze te laten corrigeren en eventueel verwijderen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden gestuurd naar Walter Chaltin of Anne Marie Fournier op een wijze die de identiteit van de verzender verzekert.

In de mate de verwerking zou verricht worden met het oog op directe marketing, heeft iedere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, het recht om kosteloos zich hiertegen te verzetten. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden gestuurd naar Walter Chaltin of Anne Marie Fournier.

Op de website www.doublecircle.eu staan links en/of verwijzingen naar andere websites of personen. Bij het bezoek van deze websites of het contacteren van deze personen, is deze Privacy Policy niet langer van toepassing, doch wel deze van de betreffende website of persoon.

Walter Chaltin en Anne Marie Fournier behouden zich het recht voor om deze Privacy Policy ten allen tijde aan te passen, waarbij de gebruikers hiervan op de hoogte zullen worden gebracht via de website www.doublecircle.eu.

Op deze Privacy Policy is het Belgische recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, gebaseerd op de wettelijke woonplaats van de organisator, bevoegd.

bottom of page